Nội dung đáng chú ý này được Quốc hội ban hành tại Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14 ngày 20-11-2019 chính thức có hiệu lực từ 1-1-2021.

Điều 107 Bộ luật Lao động năm 2019, Quốc hội quy định, tổng số giờ làm việc bình thường và số giờ làm thêm không quá 12 giờ trong 1 ngày, không quá 40 giờ trong 1 tháng, đảm bảo số giờ làm thêm của người lao động không quá 200 giờ trong 1 năm.

Trong một số trường hợp nhất định, người sử dụng lao động được sử dụng người lao động làm thêm không quá 300 giờ trong một năm. Khi đó, người sử dụng lao động phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (quy định mới).

Bộ luật Lao động 2019 cũng quy định rõ các trường hợp người sử dụng lao động được sử dụng người lao động làm thêm không quá 300 giờ/năm như: Sản xuất, gia công xuất khẩu sản phẩm hàng điện, điện tử, chế biến diêm nghiệp; giải quyết công việc đòi hỏi lao động có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao mà thị trường không cung ứng đầy đủ…

Thanh Huyền