Đến nay, phong trào "Đền ơn đáp nghĩa" của T.P Hà Nội đã đạt hoặc vượt mức kế hoạch đề ra như: Vận động quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" toàn thành phố đạt 32.672 triệu đồng (kế hoạch: 22.120 triệu đồng, đạt 147,7%).

Tại Hội nghị sơ kết công tác thực hiện chính sách Người có công (NCC), các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa" do Sở LĐTBXH Hà Nội vừa tổ chức, đồng chí Lê Thị Minh Hương - Trưởng phòng NCC - Sở LĐTBXH cho biết: Từ đầu năm 2019 đến nay, trên địa bàn thành phố thực hiện kịp thời, đầy đủ các chính sách ưu đãi của Đảng, Nhà nước đối với NCC, đã giải quyết trợ cấp hằng tháng đối với gần 90.000 trường hợp, kinh phí trên 152 tỷ đồng/tháng. Ngoài ra, thành phố giải quyết 214.717 hồ sơ đề nghị chính sách ưu đãi đối với NCC, thân nhân NCC với kinh phí trên 148,3 tỷ đồng.

Việc thực hiện các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa" được các cấp, các ngành chú trọng, quan tâm. Số xã, phường, thị trấn làm tốt công tác “Đền ơn đáp nghĩa” 584/584, đạt 100% so với kế hoạch; vận động quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” toàn thành phố 32.672 triệu đồng, đạt 147,7%.

Các quận, huyện, thị xã thực hiện tu sửa nâng cấp 96/65 công trình ghi công liệt sĩ với kinh phí 60.713 triệu đồng, đạt 147,7% so với kế hoạch; trích ngân sách địa phương, vận động xã hội hóa trong việc tu sửa nâng cấp 378/262 nhà ở cho NCC với cách mạng, kinh phí 16.192 triệu đồng, đạt 144,3% (trong đó 211 nhà xây mới, 167 nhà sửa chữa).

Thời gian tới, thành phố tiếp tục tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và thành phố đối với NCC. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa công tác chăm sóc NCC với cách mạng, huy động mọi nguồn lực xã hội để không ngừng nâng cao đời sống NCC. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chế độ ưu đãi đối với NCC với cách mạng. Xử lý nghiêm các vi phạm trong thực hiện chính sách ưu đãi đối với NCC.

Kim Loan