Nghị định 41/2020/NĐ-CP do Chính phủ ban hành đã quy định chi tiết thủ tục xin gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất.

Theo Nghị định này, để được gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất, người nộp thuế chỉ cần gửi Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất (bằng phương thức điện tử hoặc phương thức khác) cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp một lần cùng với thời điểm nộp hồ sơ khai thuế.

Nghị định nêu rõ việc gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất đối với thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân của hộ gia đình, cá nhân kinh doanh, quy định gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số tiền thuế phát sinh phải nộp năm 2020 chậm nhất vào ngày 31-12.

Nghị định quy trình, trình tự, thủ tục gia hạn thời gian nộp thuế và tiền thuê đất. Đặc biệt, người nộp thuế tự xác định và chịu trách nhiệm về việc đề nghị gia hạn đảm bảo đúng đối tượng được gia hạn theo Nghị định này.

Vũ Minh