Với mong muốn kết nối các doanh nhân CCB trong cả nước cùng đoàn kết, chia sẻ để tạo ra chuỗi giá trị hàng hóa từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm, Báo CCB Việt Nam mở chuyên mục “Kết nối doanh nhân CCB”. Mọi thông tin về kêu gọi đầu tư, giới thiệu sản phẩm, liên kết sản xuất, xin gửi tới địa chỉ email: ketnoiccb@gmail.com; liên hệ số điện thoại: 0368303616.

Báo CCB Việt Nam