Trách nhiệm của tòa án, cơ quan, tổ chức trong việc thu thập, cung cấp tài liệu, chứng cứ trong vụ án hành chính

   
Cập nhật: 25/04/2014 10:07
Xem lịch sử tin bài

Trong số báo ra kỳ trước, chúng tôi đã trả lời ông Hoàng Trọng Nghĩa, quê ở TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang về quyền thu thập chứng cứ và quyền yêu cầu người khác cung cấp tài liệu, chứng cứ trong vụ án hành chính. Trong số báo này, chúng tôi trả lời tiếp câu hỏi của ông Nghĩa về trách nhiệm của tòa án, cơ quan, tổ chức trong việc thu thập, cung cấp tài liệu, chứng cứ trong vụ án hành chính như sau:


- Về trách nhiệm của toà án trong việc xác minh, thu thập chứng cứ:
Luật Tố tụng hành chính quy định toà án tiến hành xác minh, thu thập chứng cứ trong những trường hợp do Luật Tố tụng hành chính quy định.
Theo Điều 78, Luật Tố tụng hành chính, trường hợp đương sự không thể tự mình thu thập được chứng cứ và có yêu cầu hoặc xét thấy cần thiết, Toà án có thể tự mình hoặc ủy thác tiến hành xác minh, thu thập chứng cứ để làm rõ các tình tiết của vụ án.
Các biện pháp xác minh, thu thập chứng cứ bao gồm: Lấy lời khai của đương sự; lấy lời khai người làm chứng; đối chất; xem xét, thẩm định tại chỗ; trưng cầu giám định; quyết định định giá tài sản, thẩm định giá tài sản; ủy thác thu thập chứng cứ; yêu cầu cá nhân, cơ quan, tổ chức cung cấp chứng cứ.
- Về trách nhiệm của cá nhân, cơ quan, tổ chức trong việc cung cấp tài liệu, chứng cứ:
Theo Điều 9, Luật Tố tụng hành chính, cá nhân, cơ quan, tổ chức trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm cung cấp đầy đủ và đúng thời hạn cho đương sự, toà án, viện kiểm sát tài liệu, chứng cứ mà mình đang lưu giữ, quản lý khi có yêu cầu của đương sự, toà án, viện kiểm sát; trường hợp không cung cấp được thì phải thông báo bằng văn bản cho đương sự, toà án, viện kiểm sát biết và nêu rõ lý do của việc không cung cấp được tài liệu, chứng cứ.
Quy định nêu trên là rất cần thiết nhằm ràng buộc trách nhiệm của cá nhân, cơ quan, tổ chức, tạo điều kiện cho tòa án giải quyết vụ án hành chính được chính xác, kịp thời.
Luật sư Nguyễn Văn Trượng
Ban Pháp luật T.Ư Hội CCB Việt Nam
Scroll