Trả lời chế độ chính sách Chế độ đối với thân nhân của thương binh từ trần

   
Cập nhật: 14/06/2015 03:17
Xem lịch sử tin bài


Hỏi: Chú tôi là thương binh hạng 3/8, mất năm 2009. Ông có 2 người con, trong đó 1 bị thiểu năng trí tuệ, hiện đã đủ 18 tuổi, còn 1 thì phát triển bình thường. Theo quy định, cháu bị tật nguyền đó có được hưởng quyền lợi gì không?
Nguyễn Thị Tài
(huyện Bô Thời,
tỉnh Hưng Yên)
Trả lời: Theo quy định tại Khoản 2, Điều 32, Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 9-4-2013 của Chính phủ, khi thương binh suy giảm khả năng lao động do thương tật từ 61% trở lên chết, thân nhân được hưởng trợ cấp tiền tuất hằng tháng gồm:
- Cha đẻ, mẹ đẻ; vợ hoặc chồng từ đủ 60 tuổi trở lên đối với nam, từ đủ 55 tuổi trở lên đối với nữ; con dưới 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học được hưởng trợ cấp tiền tuất hằng tháng từ tháng liền kề khi thương binh chết;
- Con bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng từ nhỏ, sau khi đủ 18 tuổi nếu suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên được hưởng trợ cấp tiền tuất hằng tháng từ ngày Hội đồng giám định y khoa có thẩm quyền kết luận;
- Con bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng sau khi đủ 18 tuổi nếu suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên, không có thu nhập hằng tháng hoặc thu nhập hằng tháng thấp hơn 0,6 lần mức chuẩn được hưởng trợ cấp tiền tuất hằng tháng từ ngày Hội đồng giám định y khoa có thẩm quyền kết luận
- ….
Chiếu theo Quy định, cháu bà nếu bị tật nguyền, xin đi giám định tại Hội đồng Y khoa và sau đó liên hệ với Sở LĐTBXH nơi cư trú để được xem xét việc hưởng trợ cấp tiền tuất.
Ban CĐCS
Scroll