Tiếp tục nâng cao hiệu quả phối hợp hoạt động giữa QĐND Việt Nam và Hội CCB Việt Nam

   
Cập nhật: 19/12/2017 02:33
Xem lịch sử tin bài

Trong những năm qua, công tác phối hợp hoạt động giữa Quân đội với T.Ư Hội CCB Việt Nam được triển khai toàn diện và ngày càng đi vào chiều sâu, đạt được những kết quả thiết thực, góp phần củng cố, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, hoàn thành tốt nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Tiếp tục nâng cao hiệu quả phối hợp hoạt động giữa QĐND Việt Nam và Hội CCB Việt Nam
Nhận thức rõ vị trí, ý nghĩa, mục tiêu, yêu cầu của hoạt động phối hợp giữa QĐND Việt Nam và Hội CCB Việt Nam, lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị Quân đội và các cấp Hội CCB quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo phát huy tốt vai trò của các tổ chức trong đơn vị và trách nhiệm từng cán bộ, chiến sĩ, hội viên trong thực hiện các chương trình đã ký kết. Đây chính là nhân tố quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp hoạt động trong những năm qua.
Công tác phối hợp hoạt động giữa các đơn vị QĐND Việt Nam với các cấp Hội CCB được triển khai toàn diện theo chương trình đã được ký kết, trọng tâm là phối hợp tuyên truyền cho cán bộ, chiến sĩ, hội viên và Nhân dân về Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; quan điểm, đường lối, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới của Đảng, Quân ủy T.Ư; âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch. Đồng thời, vận động cán bộ, chiến sĩ, hội viên và Nhân dân đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Trong 5 năm (2012-2017), các đơn vị Quân đội và Hội CCB các cấp phối hợp tham gia hàng triệu ngày công giúp các địa phương sửa chữa, làm mới 34.431km đường giao thông nông thôn; xây tặng hàng nghìn“Nhà tình nghĩa”, “Nhà Đại đoàn kết”, “Nhà Đồng đội”, “Nghĩa tình đồng đội” cho các đối tượng chính sách, người nghèo và nhà văn hóa thôn, bản; 1.067 phòng học, trường học, nhà ở cho giáo viên nội trú với số tiền trên 44,2 tỷ đồng; xây dựng, sửa chữa 90 bệnh xá quân - dân y với số tiền hơn 248,733 tỷ đồng; tặng hàng nghìn trang thiết bị, đồ dùng dạy học, hàng triệu quyển sách, vở... cho học sinh nghèo với số tiền 33,93 tỷ đồng; phối hợp giúp 115.587 hộ dân xóa đói, giảm nghèo; giúp đỡ 219.877 hộ vay vốn sản xuất, kinh doanh với số tiền trên 534,5 tỷ đồng; vận động tham gia ủng hộ, xây dựng các quỹ hàng trăm tỷ đồng... Thực hiện chính sách xã hội, chính sách hậu phương quân đội, các đơn vị chủ động phối hợp với Hội CCB các cấp xem xét, thẩm định, giải quyết chế độ chính sách theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ đối với người có công, CCB, CQN, cựu TNXP, nạn nhân chất độc da cam/điôxin... cho 2.182.570 trường hợp với số tiền trên 3.695,2 tỷ đồng; giải mã 48.604 phiên hiệu, ký hiệu đơn vị trong chiến đấu; phát hiện, cung cấp 16.354 thông tin về liệt sĩ; tổ chức 2.384 đợt tìm kiếm, quy tập 9.545 hài cốt liệt sĩ...
Hằng năm, Hội CCB các cấp phối hợp với các đơn vị Quân đội tổ chức thăm hỏi, động viên, giúp đỡ các quân nhân và các gia đình quân nhân có hoàn cảnh khó khăn, nhất là các đồng chí làm nhiệm vụ ở biên giới, biển đảo với số tiền hàng chục tỷ đồng; phối hợp với các cấp, các ngành, động viên thanh niên nhập ngũ và giải quyết việc làm cho quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương. Tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương thành lập mới hàng nghìn câu lạc bộ CQN; thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thu hút đông đảo CQN tham gia theo đúng quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, sự thống nhất chỉ đạo của Bộ Quốc phòng và Hội CCB Việt Nam. Nhiều đơn vị Quân đội và Hội CCB các cấp đã phối hợp xây dựng được những mô hình hoạt động thiết thực, hiệu quả như mô hình “Phối hợp tham gia giải quyết các vụ việc phức tạp ở cơ sở, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn” ở tỉnh Bắc Ninh, tỉnh Nghệ An; mô hình “Giúp CCB có việc làm, thu nhập ổn định” ở tỉnh Phú Thọ; mô hình “Phối hợp vận động xây tặng nhà đồng đội, nghĩa tình đồng đội” ở tỉnh Kiên Giang... Kết quả công tác phối hợp hoạt động giữa QĐND Việt Nam với Hội CCB Việt Nam góp phần thực hiện tốt công tác dân vận của Đảng và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
Tuy nhiên, việc phối hợp hoạt động giữa QĐND Việt Nam với Hội CCB Việt Nam còn bộc lộ một số hạn chế, như: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện hoạt động phối hợp ở một số đơn vị Quân đội và tổ chức Hội CCB chưa được quan tâm đúng mức. Việc xây dựng chương trình, kế hoạch phối hợp hoạt động ở một số nơi còn chậm, nội dung thiếu trọng tâm, trọng điểm; việc trao đổi thông tin chưa thường xuyên; chưa nhân rộng được những mô hình, điển hình tiêu biểu trong phối hợp hoạt động.
Để tiếp tục nâng cao hiệu quả phối hợp hoạt động giai đoạn 2017-2022, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam và T.Ư Hội CCB Việt Nam xác định tập trung thực hiện các nội dung chủ yếu sau:
Một là, phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, chiến sĩ, hội viên và nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các chỉ thị, nghị quyết của Quân ủy T.Ư, T.Ư Hội CCB Việt Nam. Chú trọng đẩy mạnh các hoạt động giáo dục truyền thống, bồi dưỡng đạo đức cách mạng, lối sống trong sạch, lành mạnh cho cán bộ, chiến sĩ, hội viên; nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, phòng, chống có hiệu quả âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Kịp thời phát hiện, kiên quyết đấu tranh với những quan điểm chính trị sai trái, phản động chống phá cách mạng nước ta. Thường xuyên tuyên truyền kết quả thực hiện Chương trình phối hợp hoạt động trên các phương tiện thông tin đại chúng ở T.Ư và địa phương.
Hai là, phối hợp tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, trước hết là vững mạnh về chính trị; củng cố quốc phòng, an ninh; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Chú trọng tuyên truyền vận động thực hiện tốt công tác tuyển quân, tuyển sinh quân sự, huấn luyện, diễn tập, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng; xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, các phương án chiến đấu; tham gia giải quyết kịp thời, có hiệu quả các điểm nóng, vụ việc phức tạp, không để lan rộng, kéo dài.
Ba là, phối hợp thực hiện tốt các phong trào, các cuộc vận động do Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, Quân đội, T.Ư Hội CCB và địa phương phát động, nhất là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và các Phong trào “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, “Dân vận khéo”, “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”; “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2016-2020...; tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xóa đói, giảm nghèo; thực hiện chính sách an sinh xã hội, chính sách hậu phương quân đội. Phối hợp với các cơ quan chức năng giải quyết tốt những tồn đọng về chế độ chính sách sau chiến tranh, nhất là đối với người có công, thương binh, bệnh binh, nạn nhân chất độc da cam/điôxin... Đẩy mạnh các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; cung cấp thông tin thân nhân bị thất lạc trong chiến tranh; giải mã phiên hiệu, ký hiệu các đơn vị trong các cuộc kháng chiến.
Bốn là, phối hợp xây dựng tổ chức Hội CCB các cấp và các đơn vị Quân đội vững mạnh toàn diện. Coi trọng công tác tuyên truyền, vận động CCB và cán bộ, chiến sĩ Quân đội giữ vững, phát huy bản chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ; thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng sinh hoạt, thu hút đông đảo cán bộ, chiến sĩ, hội viên tham gia theo đúng tinh thần Kết luận số 66-KL/TW ngày 4-3-2010 của Ban Bí thư T.Ư Đảng (Khóa X) về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 8-1-2002 của Bộ Chính trị (Khóa IX) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Cựu chiến binh trong tình hình mới” và Thông tư liên tịch số 127/2007/TTLT-BQP-CCBVN ngày 24-8-2007 giữa Bộ Quốc phòng và Hội CCB Việt Nam.
Với truyền thống, bản chất tốt đẹp Bộ đội Cụ Hồ và phát huy kết quả đạt được, trong thời gian tới, công tác phối hợp hoạt động giữa QĐND Việt Nam và Hội CCB Việt Nam sẽ tiếp tục được tăng cường, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.
Trung tướng Lê Hiền Vân - Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam
Scroll