Tăng cường phát hiện, xử lý tham nhũng

   
Cập nhật: 07/05/2016 02:04
Xem lịch sử tin bài


Để khắc phục các tồn tại, hạn chế và nâng cao hiệu quả công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng, ngày 28/4/2016, Thủ tướng Chính phủ ký Chỉ thị số 12/CT-TTg yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường công tác phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng.
Scroll