Nhân viên Bưu điện huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam chi trả chế độ ưu đãi cho NCC.

Pháp lệnh Ưu đãi Người có công (NCC) với cách mạng năm 2012 cơ bản hoàn thiện và mở rộng điều kiện, tiêu chuẩn xác nhận đối tượng cũng như các chế độ, chính sách ưu đãi, tạo hành lang pháp lý trong thực hiện chính sách NCC với cách mạng. Hệ thống chính sách, pháp luật về ưu đãi NCC với cách mạng ngày càng được hoàn thiện về diện đối tượng và chế độ ưu đãi. Đến nay, có 12 diện đối tượng NCC được quy định tại Pháp lệnh, điều kiện xét xác nhận được sửa đổi, bổ sung mở rộng nhằm đảm bảo xác nhận đúng và không bỏ sót đối tượng như đối với xác nhận liệt sĩ, thương binh... Toàn quốc xác nhận trên 9,1 triệu NCC (trong đó trên 1,4 triệu người hưởng trợ cấp hằng tháng). Hằng năm, Nhà nước dành trên 30.000 tỷ đồng chi trợ cấp hằng tháng, một lần cho NCC với cách mạng; hiện mức chuẩn trợ cấp ưu đãi NCC mới nhất từ ngày 1-7-2019 là 1.624.000 đồng, cao hơn mức chuẩn lương cán bộ, công chức.

Để phù hợp với sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước và nâng cao đời sống NCC, Bộ LĐTBXH tập trung hoàn thiện dự án Pháp lệnh Ưu đãi NCC với cách mạng (sửa đổi). Theo Thứ trưởng Bộ LĐTBXH Lê Tấn Dũng, mục tiêu quan trọng của những lần điều chỉnh, sửa đổi chính sách ưu đãi NCC để đảm bảo phù hợp tình hình thực tế và nâng cao hơn nữa đời sống NCC bởi chính sách đã ban hành là tĩnh còn tình hình thực tế, trong đó có điều kiện kinh tế, chính trị, xã hội của đất nước là động. Nếu chính sách không được điều chỉnh, sửa đổi thường xuyên thì đến lúc nào đó sẽ lạc hậu so với thực tế. Trong lần sửa đổi Pháp lệnh Ưu đãi NCC và các chính sách có liên quan tới đây, Bộ LĐTBXH đề ra một số phương hướng sau:

Một là, sửa đổi, chuẩn hóa các điều kiện, tiêu chuẩn xác nhận NCC, đặc biệt là điều kiện xác nhận liệt sĩ, thương binh, bệnh binh trong thời bình để bảo đảm cân đối trong tổng thể chung, bảo đảm sự công bằng bình đẳng trong thụ hưởng chính sách giữa các nhóm đối tượng ở từng giai đoạn cách mạng.

Hai là, rà soát, cân đối lại các mức trợ cấp , phụ cấp để đảm bảo tương quan với mức độ đóng góp, hy sinh của từng nhóm đối tượng. Nâng cao hơn nữa các mức trợ cấp đồng thời bổ sung các chính sách còn thiếu, chưa có trong pháp lệnh như: trợ cấp một lần đối với thân nhân Bà mẹ VNAH, Anh hùng LLVTND, Anh hùng Lao động trong kháng chiến, NCC giúp đỡ cách mạng được truy tặng; chế độ bảo hiểm y tế cho thân nhân cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa còn sống; trợ cấp người phục vụ đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đang hưởng trợ cấp mức 1 từ trước ngày 1-9-2012...

Ba là, mở rộng điều kiện, tiêu chuẩn xác nhận liệt sĩ, thương binh trong thời chiến theo hướng thay thế khái niệm “trực tiếp phục vụ chiến đấu” bằng “làm nhiệm vụ quốc phòng, an ninh”; Chuẩn hóa điều kiện, tiêu chuẩn xác nhận bệnh binh trong thời bình; Sửa đổi khái niệm “Người hoạt động kháng chiến bị chất độc hóa học” thành “Người hoạt động” kháng chiến có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học”.

Bốn là, huy động đóng góp tích cực hơn của các tổ chức, cá nhân vào phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, hỗ trợ NCC cùng với Nhà nước chăm lo tốt đời sống NCC với cách mạng cả về vật chất và tinh thần.

Năm là, tăng cường các cơ chế, chính sách hỗ trợ gia đình NCC tự vươn lên phát triển kinh tế gia đình, góp phần xây dựng quê hương đất nước như: hỗ vay vốn ưu đãi, hỗ trợ đào tạo nghề, ưu tiên trong tuyển sinh, tuyển dụng...

Mai Anh