Nội dung thực hiện Quyết định 49/2015/QĐ-TTg

   
Cập nhật: 07/08/2017 03:03
Xem lịch sử tin bài

Sau gần 2 năm triển khai thực hiện Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14-10-2015 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế; đến nay, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã xét duyệt, thẩm định, ra quyết định và chi trả chế độ trợ cấp một lần cho hơn 220.000 đối tượng, với số tiền trợ cấp gần 500 tỷ đồng .

Nội dung thực hiện Quyết định 49/2015/QĐ-TTg
Quá trình triển khai tổ chức thực hiện, các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm chủ trương của Bộ Chính trị, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư Liên bộ và hướng dẫn của các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng; phát huy tốt vai trò của các cơ quan, ban ngành, đoàn thể trong tham mưu, hướng dẫn, chỉ đạo, tổ chức xác lập hồ sơ, xét duyệt, thẩm định, ra quyết định, chi trả chế độ trợ cấp và cấp Giấy chứng nhận cho đối tượng bảo đảm chặt chẽ, dân chủ, công khai, đúng quy trình, quy định; công tác kiểm tra, đôn đốc được quan tâm và duy trì thường xuyên; kịp thời phát hiện và giải quyết các vướng mắc, phát sinh.
Tuy nhiên, qua kiểm tra, nắm tình hình còn có một số hạn chế là: Công tác tuyên truyền, phổ biến chế độ, chính sách ở một số đơn vị, địa phương tiến hành chưa thường xuyên, sâu rộng; việc hướng dẫn, tổ chức lập hồ sơ ở cấp cơ sở xã, phường một số nơi chưa cụ thể, tỷ mỉ; bản khai cá nhân còn thiếu thông tin theo quy định, giấy tờ trong hồ sơ còn chưa thống nhất, tẩy xóa, sửa chữa, có sai sót; công tác chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc của Ban Chỉ đạo 24 Bộ Quốc phòng một số đơn vị, địa phương chưa thực sự quyết liệt; tiến độ thực hiện chậm, cá biệt có địa phương chưa quyết định chi trả được trường hợp nào; quá trình xét duyệt, thẩm định ở các cấp có nơi chưa chặt chẽ; chưa kịp thời phát hiện và làm rõ các nội dung liên quan đến đối tượng, điều kiện hưởng chính sách; một số hồ sơ khi thẩm định còn sai sót về đối tượng, trùng hưởng chế độ trợ cấp một lần…
Để nâng cao chất lượng và đẩy nhanh tiến độ thực hiện Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 24 Bộ Quốc phòng có văn bản yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trong thời gian tới cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau:
1. Các cơ quan, đơn vị, địa phương bổ sung kế hoạch, biện pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm; Phấn đấu đến hết năm 2017, toàn quốc xét duyệt, giải quyết chế độ trợ cấp một lần cho 70% đối tượng so với số lượng đối tượng dự kiến. 2. Thường xuyên kiện toàn Ban Chỉ đạo, Hội đồng chính sách cấp xã, Tổ tư vấn các cấp có đủ số lượng, thành phần, tiêu chuẩn theo quy định; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, bám nắm cơ sở, chỉ đạo chặt chẽ địa bàn được phân công. Làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, chú trọng địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc, các đối tượng làm ăn ở xa quê, không để sót đối tượng do không nắm được chính sách. 3. Nâng cao chất lượng, tập trung đẩy nhanh tiến độ xét duyệt, thẩm định ở các cấp. Đối với các vấn đề vướng mắc, phát sinh liên quan đến đối tượng, điều kiện hưởng, thủ tục hồ sơ xét hưởng chế độ, kịp thời tổng hợp báo cáo về Ban Chỉ đạo 24/BQP (qua Cục Chính sách) để được hướng dẫn giải quyết. 4. Sau khi có quyết định hưởng chế độ của đối tượng cần tổ chức chi trả chế độ và cấp Giấy chứng nhận chặt chẽ, kịp thời, chính xác; thanh quyết toán theo quy định; không để xảy ra sai sót, tiêu cực, gây phiền hà cho đối tượng. 5. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, quản lý chặt chẽ tình hình thực hiện ở cơ sở; kịp thời sơ kết rút kinh nghiệm, biểu dương những tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xử lý nghiêm những vi phạm trong quá trình thực hiện. 6. Cùng với việc nâng cao chất lượng, đẩy nhanh tiến độ thực hiện Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg, các đơn vị, địa phương chủ động rà soát, thực hiện dứt điểm các trường hợp hồ sơ còn tồn sót theo quy định tại Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg, Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Trường hợp đã kiểm tra, xác minh nhưng không đủ căn cứ kết luận đủ điều kiện hưởng chế độ, các đơn vị, địa phương có văn bản trả lời đối tượng theo quy định.
Mai Anh
Scroll