Người thông tin hài cốt liệt sĩ được bồi dưỡng 3 triệu đồng/1 hài cốt liệt sĩ

   
Cập nhật: 29/01/2018 10:41
Xem lịch sử tin bài

Bộ Quốc phòng mới ban hành Thông tư 298/2017/TT-BQP hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (dưới đây gọi tắt là làm nhiệm vụ quy tập).

Đối với đối tượng thuộc biên chế của các Đội tìm kiếm, quy tập ở trong nước và ngoài nước khi trực tiếp làm nhiệm vụ quy tập ở trong nước và ngoài nước được hưởng chế độ, chính sách theo quy định tại Điều 3 Quyết định số 75/2013/QĐ-TTg, đã được sửa đổi, bổ sung.

Ngoài chế độ theo quy định, còn được hưởng: Phụ cấp bằng 100% mức tiền lương cấp bậc quân hàm hoặc ngạch, bậc hiện hưởng cộng với phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) đối với người hưởng lương hoặc phụ cấp quân hàm hiện hưởng đối với hạ sĩ quan, binh sĩ khi trực tiếp làm nhiệm vụ quy tập ở ngoài nước, được tính hưởng theo tháng; trường hợp không đủ tháng thì từ 15 ngày trở lên được tính hưởng bằng 1 tháng, dưới 15 ngày được tính bằng 1/2 tháng; phụ cấp khu vực bằng 1,0 so với mức lương cơ sở đối với người hưởng lương, so với mức phụ cấp quân hàm binh nhì đối với hạ sĩ quan, binh sĩ, được tính hưởng theo tháng khi trực tiếp làm nhiệm vụ quy tập ở ngoài nước; hưởng bồi dưỡng mức 220.000 đồng/người/ngày đối với những ngày trực tiếp làm nhiệm vụ quy tập ở trong nước và ngoài nước. Bồi dưỡng sức khỏe mức 500.000 đồng/người (không quá 02 lần/năm).

Người được cấp có thẩm quyền huy động trực tiếp làm nhiệm vụ quy tập được hưởng chế độ, chính sách theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Quyết định số 75/2013/QĐ-TTg, đã được sửa đổi, bổ sung; thực hiện như sau: Bồi dưỡng mức 220.000 đồng/người/ngày đối với những ngày thực tế được huy động làm nhiệm vụ quy tập ở trong nước và ngoài nước.

Được đảm bảo tiền ăn bằng 2 lần mức tiền ăn cơ bản của hạ sĩ quan, binh sĩ bộ binh, được tính hưởng theo ngày thực tế được huy động làm ở trong nước và ngoài nước; được cấp tiền mua trang phục chuyên dùng, nếu có thời gian trực tiếp làm từ 3 tháng trở lên.

Người cung cấp thông tin chính xác, tìm kiếm, quy tập được hài cốt liệt sĩ, được hưởng chế độ bồi dưỡng và được khen thưởng theo quy định tại khoản 2 Điều 5 Quyết định số 75/2013/QĐ-TTg, đã được sửa đổi, bổ sung; thực hiện như sau: Bồi dưỡng mức 3 triệu đồng đối với thông tin chính xác, tìm kiếm, quy tập được 1 hài cốt liệt sĩ; mức 5 triệu đồng đối với thông tin chính xác, tìm kiếm, quy tập được mộ tập thể có từ 02 đến 05 hài cốt liệt sĩ; mức 10 triệu đồng đối với thông tin chính xác, tìm kiếm, quy tập được mộ tập thể có từ 06 hài cốt liệt sĩ trở lên…

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16-1-2018.

Khánh Linh
Scroll