Có thể nói “Nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng” luôn luôn là nội dung “hạt nhân” trong toàn bộ 13 kỳ Đại hội của Đảng. Bởi tất yếu Đảng phải nâng cao năng lực lãnh đạo thì Đảng mới hoàn thành nhiệm vụ lãnh đạo đất nước. Hay nói cách khác, Đảng sẽ không thể tồn tại nếu Đảng không đủ năng lực lãnh đạo đất nước.

Cũng như 12 kỳ Đại hội trước, nhiệm vụ nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng được nhiệm kỳ XIII đặt lên hàng đầu trong chủ đề Đại hội, nhưng bổ sung (nhấn mạnh) điểm mới là “năng lực cầm quyền”: “Nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng”.

“Năng lực cầm quyền” chính là Đảng đã nhấn mạnh và khẳng định: Đảng cầm quyền, Đảng lãnh đạo chủ yếu bằng Nhà nước, thông qua Nhà nước... Cầm quyền là lãnh đạo nhưng thông qua Nhà nước, với phương thức là Đảng nắm, định hướng, kiểm soát hoạt động của Nhà nước trong thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng.

Việc Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bổ sung nội dung “năng lực cầm quyền” của Đảng, vì nhận thấy trong thực tế những năm vừa qua còn tình trạng Đảng vừa làm thay, vừa buông lỏng lãnh đạo Nhà nước.

Vấn đề đặt ra cho Đảng ta phải tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện thể chế lãnh đạo của Đảng. Chỉ có như thế mới từng bước phát huy sức mạnh nguyên tắc lãnh đạo tuyệt đối của Đảng, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Đây cũng là nội dung mà các tổ chức Đảng nói chung, đảng viên nói riêng trong toàn Đảng liên hệ vào yêu cầu, nhiệm vụ cụ thể để “tự soi, tự sửa” thiết thực đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Phạm Hạnh Tuyển