Lại “kêu gọi” đa nguyên, đa đảng! 25/08/2017 17:07 Đảng Cộng sản Việt Nam là một Đảng chính trị đang thực thi trọng trách của một đảng lãnh đạo và cầm quyền duy nhất ở Việt Nam.
Điều đó không chỉ đã được hiến định trong Hiến pháp, mà nó còn được thử thách trong thực tiến 87 năm qua, kể từ ngày Đảng ta ra đời. Đó là: Ý Đảng - Lòng dân - Phép nước đã và đang hòa quyện làm một, tạo thành sức mạnh thúc đẩy đổi mới, làm nên sức sống của đổi mới, thành tựu phát triển đất nước như hiện nay.
Đảng ta không có mục đích nào khác ngoài mục đích phụng sự Tổ quốc và nhân dân. Đảng đã từng làm được như vậy vì dân, trong lịch sử vẻ vang của mình. Cũng như hiện nay, Đảng đang nỗ lực tự vượt lên những hạn chế, khiếm khuyết của mình, ra sức tự chỉnh đốn, tự đổi mới để Đảng thực sự trong sạch vững mạnh, với sự giúp đỡ của toàn dân nhằm xứng đáng hơn nữa với sự ủy thác, tin cậy của dân. Điển hình nhất là ngày 4-8, trước những suy thoái có thật của “một bộ phận không nhỏ” cán bộ, đảng viên; đồng thời cũng là từng bước đưa hoạt động của Đảng vào nền nếp, Bộ Chính trị đã Ban hành Quy định về tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện Ban Chấp hành T.Ư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý. Cũng theo quy định thì các tổ chức Đảng cấp dưới sẽ cụ thể hóa tiêu chuẩn các chức danh cán bộ, tiêu chí đánh giá cán bộ đã nêu trong Quy định cho sát hợp thực tiễn.
Tất nhiên, quy định không phải là “đũa thần” làm trong sạch Đảng ngay được, mà còn đòi hỏi hàng loạt những biện pháp rất kiên quyết và kiên trì thì mới có thể từng bước xây dựng Đảng ta “Vừa là đạo đức, vừa là văn minh” được như mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Đây là một bước tiến lớn của Đảng ta trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng đang nhận được sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân cả nước.
Đó là sự thật và là chân lý không thể phủ nhận, không thể hoài nghi, càng không thể xuyên tạc. Vậy mà gần đây, một số người lợi dụng mạng xã hội lại tiếp tục trò cũ rich, là “kêu gọi” lập một đảng mới, một đảng khác, thực hiện đa nguyên, đa đảng để xây dựng dân chủ. Họ coi đó là quyền công dân chính đáng, kêu gọi những ai đang muốn ra khỏi Đảng hoặc không còn sinh hoạt Đảng nữa hãy cùng tham gia thành lập đảng mới mà điển hình là các ông Lê Hiếu Đằng, Hồ Ngọc Nhuận…
Họ đích thực là những người tâm không thành, trí không sáng, lòng không bền bỉ đi cùng Đảng cùng dân vượt qua khó khăn thử thách để giữ trọn niềm tin và chia sẻ trách nhiệm với Đảng của mình, dân tộc mình và nhân dân mình.
Phản ứng và thái độ của cá nhân là quyền của mỗi người, nhưng quyền ấy phải thuận theo đạo lý và luật pháp. Không một ai được nhân danh người này, hay tổ chức kia... mà làm phương hại tới ổn định chung, lợi ích chung, sự nghiệp chung của nhân dân và Dân tộc. Thay vì nêu cao trách nhiệm xây dựng Đảng, củng cố sự thống nhất tư tưởng, ý chí và hành động trong Đảng, họ lại kêu gọi lập đảng mới, coi đa đảng, đa nguyên là tất yếu để có dân chủ, coi đó là quyền tự do…
Có một thực tế hiển nhiên là, không phải cứ đa nguyên đa đảng là có thể xây dựng được xã hội dân chủ. Cũng không phải một đảng là trở ngại của sự phát triển dân chủ.
Với thực tiễn Việt Nam và đổi mới của Việt Nam, không ai có thể phủ nhận được những bước tiến rõ rệt về dân chủ mà Đảng và nhân dân ta đã đạt được trong những năm qua, trong nỗ lực xây dựng nhà nước pháp quyền, trong thực hành dân chủ, đặc biệt là sự thừa nhận của chính người dân, về những nỗ lực của chúng ta trong việc thực hiện tính công khai, minh bạch, đề cao trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, quản lý; trong tranh luận, thảo luận, trong bầu cử, trong cải cách hành chính và cải cách tư pháp…
Thành tựu của đổi mới sở dĩ có được là nhờ lực đẩy của dân chủ hóa và chính dân chủ là một trong những thành tựu nổi bật của đổi mới.
Cuộc sống vốn tường minh và nhân dân vốn sáng suốt, công bằng, nhạy cảm đủ sức sàng lọc, phân định để làm rõ chân và giả, thiện chí xây dựng và những toan tính sai lầm, gây hại cho dân, cho nước. Nhân dân đón nhận và ủng hộ những gì công tâm, chính trực và chối từ những ngụy tạo, ác ý.
Tôn trọng sự thật và chân lý để hành động có trách nhiệm, đó là thái độ và sự lựa chọn của chúng ta.
Trên tất cả các phương diện từ lý luận khoa học đến thực tiễn chính trị cũng như sự trong sáng đạo đức, những ai thiện tâm, thiện chí, vì Tổ quốc, Dân tộc và nhân dân đều thấy rõ, Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo và cầm quyền là một thực tế lịch sử, không gì có thể làm giao động lý trí và tình cảm của chúng ta.
GS, TS. Hoàng Chí Bảo