Miễn, giảm giá vé cho các đối tượng chính sách khi đi tàu

   
Cập nhật: 04/06/2018 10:44
Xem lịch sử tin bài

Nghị định 65/2018/NĐ-CP ngày 12/05/2018 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đường sắt đã được Chính phủ ban hành, trong đó quy định miễn, giảm giá vé cho các đối tượng chính sách xã hội khi đi tàu.
VPCP
Scroll