Lính cựu của rừng Yên Bái

   
Cập nhật: 12/01/2018 06:47
Xem lịch sử tin bài

Hội CCB tỉnh Yên Bái có gần 34.500 hội viên, sinh hoạt tại 264 cơ sở. Những năm qua, Hội xác định tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ nhân dân là nhiệm vụ hàng đầu; xây dựng Hội TSVM là nhiệm vụ then chốt. Do đó, các cấp Hội thường xuyên chăm lo, bồi dưỡng, giáo dục cán bộ, hội viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Đồng thời chủ động tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương tuyên truyền, giáo dục, phổ biến cho nhân dân hiểu rõ chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức chính trị-xã hội và nhân dân triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Đảng, các chương trình phát triển kinh tế-xã hội, văn hóa, quốc phòng - an ninh, góp phần xây dựng tỉnh Yên Bái thành khu vực phòng thủ vững chắc, giữ gìn ổn định chính trị ở cơ sở. Tỉnh hội có hàng nghìn hội viên được tín nhiệm bầu vào cấp ủy Đảng các cấp; trong đó có trên 50% là Bí thư, trên 60% Phó bí thư đảng ủy cơ sở. Các cấp Hội phối hợp bồi dưỡng, giới thiệu, kết nạp trên 2.300 CCB, CQN vào Đảng. Trong nhiệm kỳ 2016-2021 Hội có 933 hội viên là đại biểu HĐND các cấp. Đây là lực lượng nòng cốt thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Hội.

Các cấp Hội xây dựng nhiều mô hình hoạt động như: "Dân vận khéo”, "Làm kinh tế giỏi”, "Phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội”, "Xây dựng Hội TSVM”, "Xây dựng hội viên CCB gương mẫu”, "Xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ XHCN”... hoạt động hiệu quả, được các cấp ủy, chính quyền biểu dương khen thưởng và đánh giá cao. Đặc biệt là mô hình “Làm kinh tế giỏi”, Hội xây dựng được 72 doanh nghiệp, 25 HTX, 125 tổ hợp tác, 131 trang trại và 1.190 gia trại, góp phần giải quyết việc làm thời vụ cho trên 8.000 lao động là con, em CCB; phối hợp xóa được 589 nhà tạm với tổng trị giá trên 17 tỷ đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống 15,6%; tỷ lệ hộ khá, giàu tăng lên 44%. Toàn tỉnh có hàng trăm mô hình CCB sản xuất kinh doanh giỏi cấp T.Ư, tỉnh và hàng nghìn mô hình sản xuất, kinh doanh giỏi cấp huyện. Mô hình “Dân vận khéo”, các cấp Hội tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng bằng nhiều hình thức, nội dung phong phú cho trên 2,5 vạn lượt học sinh, sinh viên, thanh thiếu niên.
5 năm qua, các cấp Hội kết nạp trên 4.800 hội viên mới, đạt tỷ lệ thu hút hội viên trên 95%. Hội xây dựng được 115 tập thể, 235 cá nhân điển hình tiên tiến. Đánh giá chất lượng hằng năm, Hội có trên 98% cơ sở đạt TSVM, 96% hội viên gương mẫu và 95% gia đình hội viên đạt chuẩn gia đình văn hóa. Với những thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ, Hội CCB tỉnh được Thủ tướng Chính phủ và T.Ư Hội tặng Bằng khen và Cờ thi đua; 54 cá nhân và 58 tập thể được UBND và Tỉnh hội tặng Bằng khen.
Xương Giang
Scroll