Không giám định lại sức khỏe các trường hợp đã thôi hưởng chế độ

   
Cập nhật: 17/11/2017 03:52
Xem lịch sử tin bài

Theo Pháp lệnh Ưu đãi NCC với cách mạng, không có quy định giám định lại sức khỏe đối với diện đối tượng hồi phục sức khỏe đã được thôi hưởng chế độ bệnh binh. Ý kiến của cử tri tỉnh Tiền Giang có đề nghị, một số đối tượng khám định kỳ sức khỏe đã hồi phục thì không được hưởng chế độ bệnh binh nữa, nhưng có thể tái phát bệnh cũ, nên chăng cần tạo điều kiện để họ được giám định lại. 

Về vấn đề này, Bộ LĐTBXH có ý kiến:
Chính sách ưu đãi đối với bệnh binh được thực hiện theo hướng dẫn thống nhất tại các văn bản của Nhà nước qua các giai đoạn. Theo nội dung kiến nghị của cử tri, các trường hợp cử tri đề cập thuộc diện đối tượng điều chỉnh tại Nghị định số 236/HĐBT ngày 18-9-1985 của Hội đồng Bộ trưởng và Thông tư số 48/TBXH ngày 30-9-1985 của Bộ LĐTBXH hướng dẫn thực hiện Nghị định số 236/HĐBT ngày 18-9-1985 của Hội đồng Bộ trưởng.
Theo đó, bệnh binh được giám định lại sức khỏe 2 năm một lần tại Hội đồng giám định y khoa. Nếu sau khi giám định lại, tỷ lệ mất sức lao động ở mức 40% trở xuống thì thôi hưởng trợ cấp bệnh binh trừ một số trường hợp (bệnh binh có tỷ lệ mất sức lao động từ 81% trở lên; bệnh binh đồng thời là thương binh có thương tật được xếp hạng từ hạng 3 trở lên; bệnh binh nam đủ 50 tuổi trở lên, nữ đủ 45 tuổi trở lên; bệnh binh sau 2 lần giám định, sức khoẻ vẫn chưa hồi phục).
Hiện nay, theo Pháp lệnh Ưu đãi NCC với cách mạng, không có quy định giám định lại sức khỏe đối với diện đối tượng hồi phục sức khỏe đã được thôi hưởng chế độ bệnh binh. Đồng thời, đa số đối tượng này tuổi đã cao, có thể mắc thêm nhiều bệnh lý tuổi già nên ảnh hưởng đến sức khỏe, do đó việc giám định sức khỏe đồng loạt cho tất cả các đối tượng nêu trên để hưởng chính sách là không khả thi trong tổng thể chính sách chung cũng như chưa phù hợp trong điều kiện KT-XH hiện nay.
Báo CCBVN
Scroll