Hướng dẫn chính sách đối với người lao động chuyển đổi

   
Cập nhật: 30/04/2016 07:36
Xem lịch sử tin bài

Hướng dẫn chính sách đối với người lao động chuyển đổi
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đồng ý với đề nghị của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn chính sách đối với người lao động theo Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg ngày 22/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ.
Cụ thể, công chức, viên chức và người lao động có tên trong danh sách lao động thường xuyên tại thời điểm công bố giá trị đơn vị sự nghiệp công lập chuyển đổi được hưởng các chính sách ưu đãi quy định tại các Khoản 1, 2, 4, 5 và 6 Điều 21 Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg ngày 22/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần.
Công chức, viên chức và người lao động được tuyển dụng lần cuối cùng vào đơn vị sự nghiệp công lập chuyển đổi trước ngày 18/10/2000 (ngày Nghị quyết số 16/2000/NQ-CP của Chính phủ về việc tinh giản biên chế trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp có hiệu lực thi hành) tại thời điểm công bố giá trị đơn vị sự nghiệp công lập chuyển đổi, không bố trí được việc làm sau khi chuyển đổi được hưởng chính sách như đối với người lao động dôi dư khi sắp xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu./.
Scroll