Hội nghị lần thứ tám, Ban Chấp hành T.Ư Đảng Khóa XII

   
Cập nhật: 08/10/2018 02:54
Xem lịch sử tin bài

Thực hiện chương trình làm việc toàn khóa, từ ngày 2 đến 6-10-2018, tại Hà Nội, diễn ra Hội nghị lần thứ tám, Ban Chấp hành T.Ư Đảng Khóa XII. 

Hội nghị Ban chấp hành lần thứ tám, tập trung thảo luận, thông qua và quyết nghị nhiều nội dung quan trọng: Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội (KTXH) và ngân sách Nhà nước năm 2018, kế hoạch phát triển KTXH và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019; tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết T.Ư 4, Khóa X về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020; quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư...
Xem xét, quyết định việc giới thiệu nhân sự do Bộ Chính trị trình để Quốc hội bầu Chủ tịch nước; bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban Kiểm tra T.Ư Khóa XII, quyết định thi hành kỷ luật cán bộ theo quy định của Đảng.
Cũng tại Hội nghị lần này, Ban Chấp hành T.Ư Khóa XII cũng xem xét thành lập các tiểu ban chuẩn bị Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam; xem xét một số vấn đề liên quan đến công tác kỷ luật Đảng và nhiều vấn đề quan trọng khác.
PV
Scroll