Ngày 21-6-2019, Ban Kiểm tra T.Ư Hội CCB Việt Nam nhiệm kỳ 2017-2022 tổ chức Hội nghị lần thứ 3. Đồng chí Nguyễn Đình Bảng - Trưởng ban chủ trì Hội nghị. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Song Phi - Phó chủ tịch Hội CCB Việt Nam.

Sáu tháng đầu năm 2019, Thường trực, Thường vụ, BCH tổ chức Hội các cấp thường xuyên bám sát nhiệm vụ chính trị của Hội, của địa phương, xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra, giám sát (KTGS) theo đúng kế hoạch năm. Nội dung KTGS toàn diện, đi sâu vào một số nội dung chính như: Xây dựng Hội vững mạnh về chính trị, tư tưởng; nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Hội, nhất là cơ sở. Ban Chấp hành T.Ư Hội kiểm tra Hội CCB tỉnh Gia Lai và Kon Tum. Theo báo cáo: BCH Hội các cấp kiểm tra 14.169 lượt tổ chức Hội, 25.183 hội viên, trong đó có 4.107 cán bộ chủ trì; tổ chức giám sát 10.340 tổ chức Hội, 10.340 hội viên, trong đó có 5.835 cán bộ chủ trì và ủy viên BCH.

Ban Kiểm tra các cấp đã làm tốt công tác tham mưu cho BCH xây dựng kế hoạch và tiến hành KTGS theo đúng quy định của Điều lệ Hội; chủ động tổ chức kiểm tra Hội cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm và công tác thực hiện nhiệm vụ KTGS, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Đã kiểm tra 752 tổ chức Hội và 7.025 hội viên; giám sát được 3.124 tổ chức Hội và 16.820 hội viên.

Cũng trong 6 tháng qua, các cấp Hội phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể địa phương tiến hành 1.076 cuộc kiểm tra về thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trên địa bàn.

Về giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý kỷ luật, tổ chức Hội các cấp nhận 67 đơn khiếu nại, trong đó có 7 đơn khiếu nại về kỷ luật Hội đã giải quyết xong. 60 đơn khiếu nại khác và đơn đề nghị Hội giúp đỡ không thuộc thẩm quyền giải quyết của tổ chức Hội đã được chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền và hướng dẫn hội viên phối hợp với cơ quan liên quan giải quyết. Trong 19 đơn tố cáo gửi đến và được các cấp Hội giải quyết, có 3 đơn tố cáo đúng, 5 đơn tố cáo đúng một phần và 11 đơn tố cáo sai; đã xử lý kịp thời những tổ chức, cá nhân vi phạm.

Ban Kiểm tra các cấp Hội đã giúp Đảng đoàn, Thường trực triển khai nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội và phòng chống tham nhũng theo đúng quy chế. Tổ chức Hội các cấp đã chủ trì giám sát 1.160 cuộc, phối hợp với các cơ quan chức năng giám sát 776 cuộc; tổ chức 1.018 hội nghị phản biện xã hội và có nhiều cố gắng trong việc giúp Đảng đoàn, Thường trực thực hiện nhiệm vụ phòng chống tham nhũng.

Hội nghị cũng chỉ ra những khuyết điểm, hạn chế của công tác KTGS trong 6 tháng đầu năm, như: Chất lượng một số cuộc KTGS chưa cao; một số Hội thực hiện chưa đúng trình tự quy định khi giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý kỷ luật không đúng lỗi vi phạm; việc tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong thực hiện giám sát và phản biện xã hội còn lúng túng; trong phòng chống tham nhũng và các hoạt động của Hội có mặt còn hạn chế. Việc thực hiện chế độ báo cáo của một số Hội cấp tỉnh với T.Ư Hội chưa kịp thời và đầy đủ theo quy định. Cùng với những nguyên nhân khách quan, Hội nghị cũng chỉ ra nguyên nhân chủ quan chính của những khuyết điểm, hạn chế trên là nhận thức, năng lực, kinh nghiệm trong công tác Hội nói chung và công tác KTGS nói riêng còn hạn chế do cán bộ làm công tác kiểm tra mới được kiện toàn, chưa được tập huấn, bồi dưỡng đầy đủ.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Song Phi ghi nhận những kết quả công tác kiểm tra của các cấp Hội trong 6 tháng đầu năm. Đồng thời, đồng chí cũng nhấn mạnh các biện pháp khắc phục hạn chế trong thực hiện công tác KTGS thời gian tới: Tăng cường KTGS với một số tỉnh; tham gia giám sát một số chủ trương liên quan đến Hội CCB; nâng cao trách nhiệm các địa phương với công tác KTGS và tăng cường bồi dưỡng nhận thức, năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra các cấp bằng nhiều hình thức.

PV