Chấp hành Chỉ thị số 45-CT/TW của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; thực hiện Hướng dẫn số 96/HD-CCB của T.Ư Hội CCB Việt Nam, để góp phần vào thành công cuộc bầu cử, các cấp Hội đã tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng và các quy định của cuộc bầu cử, đồng thời, phối hợp với các ngành liên quan xây dựng kế hoạch tham gia bảo đảm tốt công tác an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trong suốt quá trình trước, trong và sau bầu cử. Toàn Hội có 182.672  cán bộ, hội viên tham gia các ban bầu cử, tổ bầu cử và công tác tuyên truyền bầu cử.

Theo thống kê của Hội CCB các tỉnh, thành phố, các cấp Hội có 63.682 đồng chí được giới thiệu ứng cử bầu đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp. Qua bầu cử, có 50.553 đồng chí trúng cử, đạt tỷ lệ 79%. Trong đó, 3 đồng chí lãnh đạo Hội trúng cử đại biểu Quốc hội, 149 đồng chí trúng cử tham gia HĐND cấp tỉnh, 1.638 đồng chí tham gia HĐND cấp quận, huyện, 48.768 đồng chí tham gia HĐND cấp xã, phường, thị trấn.

Những kết quả đạt được cho thấy tinh thần trách nhiệm, ý thức chính trị của Hội CCB các cấp đã góp phần vào thành công của cuộc bầu cử, khẳng định uy tín của hội viên CCB ở cơ sở và vai trò, vị trí của tổ chức Hội CCB trong cả nước.

Thanh Hương