Hội CCB và Hội Doanh nhân CCB tỉnh Hải Dương ký Quy chế phối hợp công tác, giai đoạn 2023-2028.

Tiếp tục phát huy những kết quả hai Hội đã đạt được trong thực hiện Quy chế phối hợp, mới đây, Hội CCB và Hội Doanh nhân CCB tỉnh Hải Dương ký Quy chế phối hợp công tác, giai đoạn 2023-2028.

Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Đinh Văn Truy - Chủ tịch Hội CCB tỉnh Hải Dương cho biết: “Quy chế quy định mối quan hệ công tác giữa Hội CCB với Hội doanh nhân CCB tỉnh Hải Dương; theo nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng, thống nhất, tạo mọi điều kiện để hỗ trợ, giúp nhau cùng hoàn thành nhiệm vụ chính trị của hai Hội; tham gia phát triển kinh tế - xã hội của địa phương”.

Hằng năm, hai bên chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch phối hợp công tác phù hợp với tình hình nhiệm vụ của mỗi bên. Nội dung phối hợp được hai Hội nêu rõ: Phối hợp để xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân CCB, CQN trong thời kỳ mới… Tuyên truyền, vận động kết nạp hội viên; tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong sản xuất, kinh doanh dịch vụ hoặc trong các hoạt động văn hóa - xã hội, từ thiện...

Trong xúc tiến thương mại và hợp tác đầu tư, Hội CCB phối hợp và tạo điều kiện hỗ trợ các doanh nghiệp CCB, CQN mở rộng quan hệ hợp tác, đầu tư; làm cầu nối liên kết, liên doanh, hợp tác du lịch, dịch vụ, lao động; kêu gọi đầu tư vào các doanh nghiệp của CCB, CQN; quảng bá, giới thiệu sản phẩm trong và ngoài tỉnh… Đồng thời, tuyên truyền, vận động CCB, CQN và các tầng lớp nhân dân sử dụng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của các doanh nghiệp, hợp tác xã, doanh nhân CCB, CQN, tích cực thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Đối với phong trào “CCB giúp nhau làm kinh tế, nâng cao đời sống, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp”, hai bên phối hợp tuyên truyền, giúp đỡ để hội viên CCB thực hiện tốt phong trào, đem lại hiệu quả thiết thực. Mặt khác, tổ chức đào tạo, dạy nghề, tập huấn, giải quyết việc làm cho CCB, CQN và con em CCB, CQN; giúp đỡ gia đình CCB nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên thoát nghèo, xóa nhà dột nát, nhà tạm…

Để công tác phối hợp hoạt động hiệu quả, hai bên có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện Quy chế trong Hội của mình. Hội CCB tỉnh chỉ đạo Hội CCB các huyện, thành phố, thị xã, chủ động phối hợp với Hội Doanh nghiệp doanh nhân CCB - CQN các huyện, thành phố, thị xã xây dựng kế hoạch hằng năm thực hiện các nội dung, chương trình phối hợp giữa hai Hội. Hội Doanh nhân CCB tỉnh chỉ đạo các Hội Doanh nghiệp doanh nhân CCB - CQN các huyện, thành phố, thị xã triển khai các biện pháp cụ thể thuộc trách nhiệm của mình; chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp công tác với Hội CCB của địa phương mình. Quy chế còn nêu rõ, đồng chí Thường trực Hội CCB tỉnh (phụ trách kinh tế) và một đồng chí Thường trực Hội Doanh nhân CCB tỉnh là cơ quan thường trực, chịu trách nhiệm giúp lãnh đạo hai Hội hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc phối hợp thực hiện Quy chế. Căn cứ vào nhiệm vụ, phẩm chất, năng lực, trách nhiệm, nếu đủ điều kiện Hội CCB tỉnh, Hội CCB các huyện, thành phố, thị xã cơ cấu các đồng chí Chủ tịch Hội Doanh nhân CCB tỉnh, Hội Doanh nghiệp doanh nhân CCB - CQN vào Ban Chấp hành Hội CCB tỉnh, Hội CCB các huyện, thành phố, thị xã.

Định kỳ, hai Hội trao đổi thông tin, nắm tình hình hoạt động để giải quyết những tồn tại, vướng mắc, đồng thời đánh giá kết quả công tác phối hợp, đề xuất nội dung, kế hoạch công tác phối hợp cho thời gian tiếp theo. Khi có công việc đột xuất, hai bên trao đổi, thông báo để biết và bàn giải pháp giải quyết.

Trong quá trình thực hiện Quy chế phối hợp công tác, hằng năm Hội CCB và Hội Doanh nhân CCB cùng xem xét, nếu có vướng mắc, bất cập thì sửa đổi, bổ sung Quy chế cho phù hợp với tình hình thực tế.

Đồng chí Phạm Mạnh Hùng - Chủ tịch Hội Doanh nhân CCB tỉnh Hải Dương khẳng định: “Hai Hội có mối quan hệ đặc biệt, nghĩa tình, gắn bó “tuy hai mà một”, việc của Hội CCB cũng là việc của Hội Doanh nhân. Việc ký Quy chế phối hợp không chỉ giúp hai Hội đoàn kết, giúp đỡ bổ sung cho nhau để thực hiện tốt nhiệm vụ trung tâm của mình, mà còn góp phần tô thắm, nhân rộng bản chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ”. Thiết nghĩ CCB các địa phương có thể tham khảo, vận dung.

Vũ Minh