Hồ sơ hưởng chế độ mất sức lao động và thương binh

   
Cập nhật: 29/01/2018 04:23
Xem lịch sử tin bài

Hỏi: Bố tôi là thương binh loại A hạng 4/4, tỷ lệ thương tật 22%.

 Năm 1975, bố tôi chuyển ngành về làm việc tại UBND huyện; ngày 1-9-1987, nghỉ mất sức lao động (MSLĐ), hưởng trợ cấp hàng tháng. Bố tôi có 19 năm 6 tháng công tác liên tục, quy đổi thành 22 năm 10 tháng. Vậy, theo Nghị định số 102/2002/NĐ-CP và Thông tư số 02/2003/TT-BLĐTBXH thì bố tôi có được tính là có 20 năm công tác liên tục không? Có được hưởng 2 chế độ MSLĐ và thương binh không?

KHUÔNG THANH ĐIỀN (Thái Nguyên)

Trả lời: Bộ BLĐTB&XH trả lời vấn đề này như sau:

Nghị định số 102/2002/NĐ-CP ngày 11-12-2002 của Chính phủ, Thông tư số 02/2003/TT-BLĐTBXH ngày 7-2-2003 và Thông tư số 17/2004/TT-BLĐTBXH ngày 17-11-2004 của BLĐTB&XH đã hết hiệu lực thi hành. Đến nay, việc giải quyết 2 chế độ được thực hiện theo Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15-5-2013 của BLĐTB&XH.

Tại Điều 23 Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH quy định, thương binh đồng thời là người hưởng chế độ MSLĐ được hưởng đồng thời cả 2 chế độ nếu hồ sơ hưởng chế độ MSLĐ có một trong các giấy tờ như: Quyết định nghỉ việc hưởng chế độ MSLĐ có xác nhận thời gian công tác thực tế từ 20 năm trở lên hoặc chưa đủ 20 năm công tác thực tế nhưng có đủ 15 năm công tác liên tục trong Quân đội, Công an; Quyết định nghỉ việc hưởng chế độ MSLĐ theo Nghị quyết 16-HĐBT ngày 8-2-1982 của Hội đồng Bộ trưởng... Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH không quy định việc làm tròn đối với trường hợp thời gian công tác có tháng lẻ.

Trường hợp quyết định nghỉ việc hưởng chế độ MSLĐ có xác nhận thời gian công tác thực tế là 19 năm 6 tháng thì chỉ hưởng một trong hai chế độ.

Nếu hiện nay bố của ông hưởng chế độ MSLĐ thì vẫn được hưởng những ưu đãi khác đối với thương binh như: Giáo dục đào tạo, y tế, vay vốn, hỗ trợ nhà ở...

Nam Giang
Scroll