Đưa một số nội dung tôn giáo đến cơ sở

   
Cập nhật: 16/06/2017 05:00
Xem lịch sử tin bài

Tỉnh Nghệ An lcó số lượng giáo dân với 290.000 người; cư trú tại 211 xã, phường, thị trấn của các huyện, thị xã; có 158 linh mục ở 98 giáo xứ, 23 giáo họ. Đa số chức sắc tôn giáo, giáo dân phấn khởi tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, tin tưởng vào công cuộc đổi mới đất nước đã đem lại những kết quả quan trọng. Tình đoàn kết tương thân, tương ái giữa đồng bào lương và giáo thủy chung, trong sáng, tạo nên sức mạnh to lớn của tỉnh và cả dân tộc.

Trước tình hình đó, Hội CCB chỉ đạo các tổ chức Hội có đồng bào Công giáo, động viên cán bộ, hội viên tích cực bám cơ sở, nắm tình hình, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền phối hợp thống nhất với Hội đồng Mục vụ, giáo xứ, giáo họ giải quyết những vấn đề nảy sinh; tuyên truyền vận động đồng bào theo đạo thực hiện đúng chủ trương, chính sách của Đảng, hiến pháp, pháp luật của Nhà nước và các nội quy, nhiệm vụ, chương trình công tác của địa phương.
Đồng thời, làm cho đồng bào hiểu rõ các âm mưu, thủ đoạn của những phần tử cực đoan, các tổ chức phản động… Không nghe, không tham gia các hoạt động làm mất trật tự công cộng, vi phạm pháp luật.
Các cơ sở Hội phối hợp với MTTQ, các đoàn thể chính trị xã hội tập hợp nhân dân tham gia phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới. Nhất là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”.
Tại các Giáo hội Hòa An, Quỳnh Ngọc (huyện Quỳnh Lưu), Giáo xứ Tân An, Song Ngọc xã An Hòa, Hội CCB xác định tốt nội dung, nhiệm vụ phối hợp với Linh mục Giáo xứ để giải quyết kịp thời những vướng mắc của đồng bào theo đạo, tạo nên sự đoàn kết chung, động viên giáo dân sống tốt đời đẹp đạo.
Hoàng Kim Thất
Scroll