Dự thảo Điều lệ Hội CCB Việt Nam

   
Cập nhật: 11/11/2017 06:01
Xem lịch sử tin bài


(Trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Hội tháng 12-2017 – Những đoạn in nghiêng và gạch chân là nội dung sửa đổi và bổ sung)
2. Số lượng ủy viên BCH cấp nào do Đại hội cấp đó quyết định theo hướng dẫn của BCH T.Ư Hội.
3. BCH khóa mới nhận sự bàn giao từ BCH khóa trước, điều hành công việc ngay sau khi được bầu; được công nhận chính thức khi có quyết định chuẩn y của BCH Hội cấp trên trực tiếp.
4. Việc bổ sung ủy viên BCH thiếu, do BCH đề nghị BCH Hội cấp trên trực tiếp quyết định; số lượng ủy viên BCH sau khi bổ sung không vượt quá tổng số ủy viên BCH do Đại hội quyết định. Khi cần thiết, BCH Hội cấp trên trực tiếp được chỉ định tăng thêm một số ủy viên BCH cấp dưới. Trường hợp đặc biệt, nếu xét thấy cần thiết BCH Hội cấp trên trực tiếp có thể ra quyết định chỉ định bổ sung ủy viên BCH, ủy viên Ban Thường vụ, giữ chức Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội cấp dưới trực tiếp sau khi thống nhất với cấp ủy cùng cấp của tổ chức Hội cấp dưới trực tiếp.
5. Ủy viên BCH Hội từ cấp tỉnh trở xuống xin rút khỏi BCH ở cấp nào do BCH cấp đó đề nghị, cấp trên trực tiếp quyết định. Đối với Ủy viên BCH T.Ư Hội, do BCH T.Ư Hội quyết định.
6. Ủy viên BCH Hội các cấp khi thôi giữ các chức vụ công tác Hội thì thôi không tham gia BCH Hội các cấp.
Điều 13: (Điều 9, Điều lệ hiện hành)
1. Hệ thống tổ chức Hội có 4 cấp: T.Ư; tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư; huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh và cấp cơ sở (Phương án 2 thêm cấp chi hội là 5 cấp).
2. Ở những cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp được thành lập tổ chức Hội theo hướng dẫn của BCH T.Ư Hội.
3. Hội CCB ở mỗi cấp đặt dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng cùng cấp, sự chỉ đạo của BCH Hội cấp trên, phối hợp chặt chẽ với cơ quan, chính quyền, MTTQ, Quân đội, các đoàn thể nhân dân cấp đó và liên hệ gắn bó mật thiết với nhân dân.
4. Hội được tổ chức dựa theo hệ thống tổ chức của Đảng; tổ chức Đảng của đơn vị trực thuộc cấp ủy nào thì tổ chức Hội của đơn vị cũng trực thuộc tổ chức Hội cấp tương ứng.
Điều 14: (Điều 10, Điều lệ hiện hành)
(Nội dung về cơ quan lãnh đạo cao nhất của Hội trong Điều lệ Đại hội V chuyển về Điều 11 Chương IV dự thảo Điều lệ)
1. Đại hội cấp nào do BCH cấp đó triệu tập theo kỳ hạn quy định. Khi BCH xét thấy cần thiết hoặc khi có hơn 1/2 số tổ chức Hội trực thuộc yêu cầu và được BCH hành cấp trên trực tiếp đồng ý thì triệu tập Đại hội bất thường.
2. Đại biểu dự Đại hội gồm đại biểu do bầu cử từ cấp dưới lên và các ủy viên BCH cấp triệu tập Đại hội.
Khi cần thiết BCH triệu tập Đại hội được chỉ định một số đại biểu nhưng không quá 5% tổng số đại biểu được triệu tập.
3. Sau khi BCH mới được bầu ra, Đoàn chủ tịch Đại hội ủy nhiệm từ 1 đến 3 ủy viên trong số các ủy viên được bầu, làm nhiệm vụ triệu tập BCH mới họp phiên đầu tiên để bầu Ban Thường vụ, Chủ tịch, các Phó chủ tịch (trong Ban Thường vụ) và bầu Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra. Số lượng Ủy ban Thường vụ không quá 1 phần 3 số lượng ủy viên BCH
(còn nữa)
Ban Tổ chức-Chính sách
Scroll