Đối tượng kết nạp vào Hội CCB (15/09/2011)

   
Cập nhật: 15/09/2011 12:00
Xem lịch sử tin bài

Hỏi: Đối tượng và tiêu chuẩn kết nạp vào Hội CCB Việt Nam. CCB, CQN khác nhau ở điểm nào? Những người trước đây thuộc diện đảo, bỏ ngũ vừa qua được giải quyết chế độ 142, được cấp thẻ BHYT có được kết nạp vào Hội không?

(Trần Sĩ Phẩm, xã Phổ Quang, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi; Mã Vượng, thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái; Phạm Việt Phúc, thôn Làng Mới, xã Linh Thông, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên)

Trả lời: Pháp lệnh CCB số 27/2005/PL-UBTVQH11, ngày 7-10-2005 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 11 xác định: Cựu chiến binh là công dân nước CHXHCN Việt Nam, đã tham gia đơn vị vũ trang chiến đấu chống ngoại xâm giải phóng dân tộc, làm tròn nhiệm vụ quốc tế, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đã nghỉ hưu, chuyển ngành, phục viên, xuất ngũ, bao gồm 5 đối tượng sau đây:

1/ Cán bộ, chiến sĩ đã tham gia các đơn vị vũ trang do Đảng cộng sản Việt Nam tổ chức trước Cách mạng tháng Tám năm 1945.

2/ Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam là bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương, bộ đội biên phòng, biệt động đã tham gia kháng chiến chống ngoại xâm bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế.

3/ Cán bộ, chiến sĩ dân quân tự vệ, du kích, đội viên đội công tác vũ trang trong vùng địch tạm chiếm đã tham gia chiến đấu chống ngoại xâm bảo vệ Tổ quốc.

4/ Công nhân viên quốc phòng đã tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu chống ngoại xâm bảo vệ Tổ quốc.

5/ Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam, dân quân tự vệ đã tham gia chiến đấu, trực tiếp phục vụ chiến đấu; sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp đã hoàn thành nhiệm vụ trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Do sự phát triển của tổ chức Hội và để phù hợp với tình hình thực tế, Điều lệ Hội CCB Việt Nam do Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV thông qua ngày 13-12-2007 đã xác định rõ tính chất của Hội CCB Việt Nam là một đoàn thể chính trị - xã hội, thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, là một cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, một tổ chức trong hệ thống chính trị do Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo, hoạt động theo đường lối, chủ trương của Đảng, hiến pháp, pháp luật của Nhà nước và Điều lệ Hội.

Điều lệ đã quy định cụ thể 9 đối tượng sau đây được xét kết nạp vào Hội CCB:

1) Các đồng chí đã tham gia các đơn vị vũ trang do Đảng tổ chức trước ngày Cách mạng tháng Tám năm 1945.

2) Các cán bộ và chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam gồm bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương, bộ đội biên phòng, biệt động đã tham gia chiến đấu chống ngoại xâm, bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế nay xuất ngũ, phục viên, chuyển ngành, nghỉ hưu.

3) Các cán bộ và chiến sĩ dân quân, du kích, tự vệ đã trực tiếp tham gia chiến đấu, đội viên các đội công tác vũ trang vùng địch tạm chiếm.

4) Các công nhân viên quốc phòng đã tham gia chiến đấu và phục vụ chiến đấu trong thời kỳ chiến tranh giải phóng và bảo vệ Tổ quốc.

5) Những sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp hoàn thành nhiệm vụ trong quân đội đã xuất ngũ, chuyển ngành, nghỉ hưu.

6) Những hạ sĩ quan, chiến sĩ đã hoàn thành nhiệm vụ tại ngũ về định cư tại các xã, huyện miền núi, biên giới đất liền, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, địa bàn đồng bào dân tộc thiểu số.

7) Những quân nhân đã hoàn thành nhiệm vụ ở tuyến đầu biên giới, hải đảo.

8) Những quân nhân trong qúa trình làm nghĩa vụ quân sự tại ngũ có thành tích xuất sắc được quân đội và Nhà nước khen thưởng (hình thức từ giấy khen trở lên, do cấp từ trung đoàn và tương đương trở lên quyết định).

9) Những quân nhân được Bộ Quốc phòng đào tạo thành sĩ quan dự bị trước khi ra quân. (Trừ những người đã tốt nghiệp ở các trường đại học, cao đẳng nhưng chưa làm nghĩa vụ quân sự tại ngũ được đào tạo thành sĩ quan dự bị; kể cả xã đội trưởng được Bộ Quốc phòng đào tạo thành sĩ quan dự bị nhưng chưa làm nghĩa vụ quân sự tại ngũ thì không thuộc đối tượng kết nạp).

Tiêu chuẩn chung để xét kết nạp đối với các đối tượng nêu trên là: Giữ được bản chất “Bộ đội Cụ Hồ”, làm tròn nghĩa vụ công dân, tán thành Điều lệ Hội, tự nguyện xin vào Hội.

Những quân nhân không thuộc các đối tượng nêu trên đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự trong thời gian tại ngũ trở về địa phương gọi là cựu quân nhân (CQN). Những đối tượng này không thuộc diện xét kết nạp vào Hội CCB. CQN là đối tượng vận động, tập hợp tham gia câu lạc bộ, ban lien lạc CQN ở cơ sở.

Việc xét, kết nạp hội viên do tổ chức cơ sở Hội thảo luận và quyết định. Những tổ chức cơ sở có chi hội thì do chi hội thảo luận xem xét, đề nghị Ban chấp hành cơ sở quyết định. Nơi có phân hội thì phân hội đề nghị, báo cáo lên chi hội xem xét và Ban chấp hành hội cơ sở quyết định.

Quyết định 142/2008/QĐ-TTg ngày 27-10-2008 của Thủ tướng Chính phủ là văn bản quy định về chế độ chính sách đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương. Những người được hưởng chế độ theo Quyết định 142/2008/QĐ-TTg chỉ là một yếu tố để xem xét. Việc xét kết nạp hội viên vào tổ chức Hội CCB phải căn cứ vào tiêu chuẩn và quy định của Điều lệ Hội CCB Việt Nam, đã được Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV thông qua ngày 13-12-2007.

LÊ THẾ HẢI (Ban Tổ chức - Chính sách)

Scroll