Sau gần 2 năm triển khai thực hiện Thông tư số 03 ngày 25-2-2020 của Bộ LĐTBXH, Hội CCB các cấp phối hợp Cơ quan LĐTBXH cùng cấp tuyên truyền, phổ biến và thực hiện ngày càng tốt hơn các chế độ bảo hiểm y tế; chế độ mai táng phí và trợ cấp thôi công tác Hội đối với CCB. Tuy vậy, theo phản ảnh của các cấp Hội và thân nhân CCB thủ tục, hồ sơ xét hưởng trợ cấp mai táng phí khi CCB từ trần có hai khó khăn:

Một là, Thông tư số 3 quy định: Hồ sơ, thủ tục xét hưởng chế độ mai táng phí khi CCB từ trần được thực hiện tương tự như đối với người có công với cách mạng. Tuy nhiên, việc sử dụng mẫu bản khai hiện nay chưa thống nhất và có vướng mắc; có địa phương sử dụng “Bản khai để giải quyết chế độ ưu đãi khi người có công từ trần” (Mẫu số 12- ban hành kèm theo Nghị định số 131/2021/NĐ-CP); có địa phương sử dụng “Bản khai đề nghị hưởng chế độ mai táng phí theo Nghị định số 150/2006/NĐ-CP” (Mẫu 1b ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 10 từ năm 2007). Thân nhân CCB và cán bộ Hội phản ảnh, kiến nghị là cả 2 mẫu bản khai trên đều chưa phù hợp đối với CCB từ trần; gây khó khăn cho thân nhân khi lập bản khai.

Hai là, Khi lập hồ sơ hưởng chế độ mai táng phí, thân nhân phải nộp bản chính một trong các “giấy tờ làm căn cứ xác nhận là CCB”. Trong khi để được hưởng chế độ BHYT như người có công, CCB đã nộp bản chính giấy tờ cho cơ quan chức năng (từ trước đó); rất vướng mắc khi thực hiện.  

Để phối hợp xử lý các vướng mắc nêu trên theo thẩm quyền, ngày 14-7-2022 Ban Tổ chức - Chính sách, Hội CCB Việt Nam đã có công văn đề nghị Cục Người có công, Bộ LĐTBXH như sau:

1. Khi CCB từ trần, được sử dụng mẫu “Bản khai đề nghị hưởng chế độ mai táng phí khi CCB từ trần” tương tự như Mẫu số 12-Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Nghị định số 131/2021/NĐ-CP. Mẫu này cần được sửa đổi cho phù hợp đối tượng là CCB; có hướng dẫn để thân nhân biết khi lập hồ sơ đề nghị hưởng chế độ mai táng phí phải gặp ai, cần chuẩn bị những giấy tờ gì; mẫu bản khai cần quy định có chữ ký “Xác nhận của Chủ tịch Hội CCB cấp xã, phường” theo đúng Hướng dẫn số 97 ngày 18-01-2021 của T.Ư Hội để thân nhân biết và liên hệ Hội CCB khi lập bản khai.

2. Giấy tờ làm căn cứ xác nhận là CCB được sử dụng bản sao từ bản chính một trong các “Giấy tờ xác định là CCB” để hưởng chế độ Bảo hiểm y tế được quy định tại Khoản 3 Điều 5 Thông tư số 30 của Bộ Y tế và đã được quy định chi tiết tại Hướng dẫn số 97 của Trung ương Hội; hoặc thân nhân được sử dụng bản chính “Giấy xác nhận CCB” do Chủ tịch UBND cấp xã, phường cấp cho CCB bị thất lạc hồ sơ, theo quy định tại Khoản 7 Điều 2 Nghị định số 150/2006/NĐ-CP.

Hội CCB các cấp và CCB rất mong Cục Người có công, Bộ LĐTBXH phối hợp xử lý vướng mắc nêu trên.

Mai Hà