Đấu tranh chống các quan điểm tư tưởng sai trái, thù địch, bảo vệ cương lĩnh, đường lối của Đảng

   
Cập nhật: 24/01/2014 11:48
Xem lịch sử tin bài

Đấu tranh chống những quan điểm tư tưởng sai trái với quan điểm, đường lối của Đảng, là một nhiệm vụ rất quan trọng trong công tác tư tưởng hiện nay của Đảng, nhằm làm thất bại âm mưu và thủ đoạn hoạt động “diễn biến hòa bình” (DBHB), bạo loạn chính trị, gây ra các “điểm nóng” của các thế lực thù địch, góp phần ngăn chặn những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ ta, củng cố sự thống nhất tư tưởng trong Đảng, sự đồng thuận toàn dân trong xã hội.

PGS, TS KHQS Trần Nam Chuân

Có thể nói, các thế lực thù địch đã và đang chống phá cách mạng nước ta hết sức tinh vi và quyết liệt. Cùng với những hoạt động phá hoại trên các phương diện khác, chúng rất chú trọng đến mặt trận tư tưởng, văn hóa. Mũi nhọn quan trọng và thâm độc nhất mà chúng tiến hành trên mặt trận này là tiến công vào nền tảng tư tưởng, Cương lĩnh của Đảng, Hiến pháp sửa đổi năm 1992 vừa được kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII thông qua, đồng thời phủ định chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chế độ XHCN và sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là một bộ phận quan trọng trong âm mưu thủ đoạn “DBHB” nói chung và diễn biến về mặt chính trị, tư tưởng nói riêng của các thế lực thù địch và của những kẻ đòi xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, đòi đa nguyên, đa đảng.
Cùng với các thế lực đế quốc, thù địch, các phần tử cơ hội về chính trị và chống đối đã bí mật phát tán các tài liệu bất hợp pháp, tung tin đồn nhảm, hoạt động rỉ tai để xuyên tạc tình hình, truyền bá những quan điểm sai trái chống đối. Điều đáng lưu ý là hiện nay mạng lưới viễn thông, hệ thống máy vi tính ở trong nước phát triển, nhiều phương tiện in ấn sao chụp, truyền dẫn hiện đại được họ sử dụng, nên truyền bá rất nhanh những tài liệu, thông tin xấu độc. Gần đây đã xuất hiện thêm một số tài liệu chống đối trắng trợn hơn được chuyền tay nhau, gửi ra nước ngoài, với những tư liệu giả xuyên tạc lịch sử cùng với những luận điệu hết sức phản động; một số bọn xấu ở nước ngoài đưa ra những luận điệu bịa đặt, chống đối Đảng, Nhà nước ta, xuyên tạc sự thật, nói xấu lãnh tụ, bôi nhọ danh nhân và anh hùng dân tộc mà họ gọi là “hạ bệ thần tượng”. Họ chĩa mũi nhọn đấu tranh vào Đảng Cộng sản, đòi Đảng từ bỏ quyền lãnh đạo, đòi bỏ Điều 4 Hiến pháp. Bác bỏ con đường XHCN, đòi thực hiện đa nguyên, đa đảng. Họ cho là ta đổi mới nửa vời, đòi ta đổi mới chính trị theo quan điểm của phương Tây, thực hiện nhà nước pháp quyền tư sản; hô hào tập họp lực lượng đấu tranh, đòi được quyền ra báo tư nhân, đòi tự do lập hội, tự do tín ngưỡng, tôn giáo ngoài vòng pháp luật... Mặt khác, họ lợi dụng những tiêu cực nảy sinh trong một số cán bộ, đảng viên mà ta đang lên án phê phán, đấu tranh và xử lý như tệ tham ô, tham nhũng, quan liêu, vi phạm quyền dân chủ của nhân dân và các tệ nạn xã hội khác… để bôi đen bức tranh xã hội gây tâm lý hoang mang mất lòng tin trong nhân dân vào Đảng, vào chính quyền, vào chế độ.
Với những thủ đoạn: bóp méo chân lý, bôi nhọ đi đến phủ nhận quá khứ tốt đẹp của cách mạng, của dân tộc, xuyên tạc lịch sử, hòng chia rẽ nội bộ Đảng, làm suy yếu tổ chức Đảng; chia rẽ Đảng với nhân dân, chia rẽ Đảng với Nhà nước, cô lập, trung lập hóa “phi chính trị hóa” quân đội; đòi giải tán Hội CCB, kích động số trí thức, văn nghệ sĩ, sinh viên, học sinh ở một số nước nhẹ dạ; kích động một số người đã từng tham gia hoạt động cách mạng trước đây có tâm trạng bất mãn; chia rẽ tôn giáo, dân tộc, Bắc, Nam… hòng phá vỡ khối đại đoàn kết dân tộc, với ý đồ muốn tách dân tộc ra khỏi giai cấp, hòng làm suy yếu, tiến tới xóa bỏ niềm tin trong cán bộ và nhân dân ta vào chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường độc lập dân tộc gắn với CNXH mà Đảng, Bác Hồ mà nhân dân ta đã chọn. Cuối cùng là làm suy yếu Đảng, tiến tới xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng đối với xã hội, thay thế vào đó là hệ tư tưởng tư sản và các loại đảng phái phản động theo khuynh hướng xã hội dân chủ, đưa đất nước đi theo con đường tư bản chủ nghĩa.
Mục tiêu của các thế lực thù địch là tập trung hướng vào nội bộ ta, tìm mọi hình thức, tinh vi hoặc trắng trợn, công khai hoặc bí mật, ráo riết làm cho nội bộ không ổn định, luôn luôn gieo rắc ngờ vực, nghi kỵ, giảm sút lòng tin hòng gây chia rẽ, lục đục nội bộ. Ví dụ các chiến dịch tung tin thường tập trung vào các kỳ đại hội, kỳ bầu cử Quốc hội nhằm mục đích kích động, chia rẽ nội bộ. Xuất hiện nhiều luận điệu hết sức thâm độc, nguy hiểm. Theo thống kê, hiện nay ở bên ngoài có tới 52 đài phát thanh và truyền hình có chương trình Việt ngữ, mạng internet, 429 tờ báo, tạp chí, trên 40 nhà xuất bản tập trung tuyên truyền chống phá ta. Hàng năm có hơn 3.000 tài liệu chiến tranh tâm lý phá hoại tư tưởng, hàng chục nghìn thư ân xá quốc tế xâm nhập, tán phát qua con đường bưu điện quốc tế dưới dạng quà cáp, và ấn phẩm được đưa vào bằng nhiều con đường khác.
Một số đối tượng lá mặt, lá trái cơ hội chính trị, số phần tử bất mãn, cực đoan quá khích đang sống, làm việc thụ hưởng những thành quả cách mạng do Đảng và nhân dân mang lại nhưng lại bí mật cộng tác với những phần tử bất mãn, phản động nước ngoài để mưu cầu lợi ích cá nhân. Số đối tượng này tiếp nhận, tán phát tài liệu có nội dung xấu, nói xấu chế độ, chống phá Đảng và Nhà nước Việt Nam. Chính số đối tượng này đã tham gia cộng tác cung cấp thông tin, gửi thư kiến nghị đưa lên mạng gây ảnh hưởng xấu xung quanh việc ta bắt giữ các đối tượng có hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia như Nguyễn Vũ Bình, Phạm Hồng Sơn, Cù Huy Hà Vũ, Thụy Khuê... Ngoài ra, phải kể đến một số văn nghệ sĩ, nhà báo, các nhà hoạt động chính trị, xã hội người ngoại quốc, ở nước ngoài đã đến Việt Nam theo các tổ chức phí chính phủ do không có những thông tin chính xác, đầy đủ, bị người Việt phản động lưu vong tuyên truyền, lôi kéo cung cấp thông tin bịa đặt, phá hoại Việt Nam.
Những năm gần đây, các thế lực thù địch đã kích động các dân tộc thiểu số đi theo tiếng gọi của thần thánh hoặc lịch sử, lợi dụng tự do tín ngưỡng, tôn giáo vào các mục đích sai trái, bất hợp pháp, ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống chính trị, kinh tế, xã hội, dẫn đến nhận thức sai lệch trong một số vấn đề như: họ đòi phải có đức tin riêng, có cuộc sống riêng, người Kinh là những kẻ cướp đất, cướp miếng ăn của họ. Từ cách nhìn sai lệch dễ nảy sinh quan điểm sai trái, những yếu tố tâm lý nghi kỵ, dân tộc hẹp hòi. Một số đối tượng đã xoay chiều, quay quắt, phủ định truyền thống, nêu ra những luận điệu sai trái như “cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước như mọi người ngộ nhận, đó là cuộc đụng độ giữa hai thế lực hiếu chiến;” “dưới chiêu dụ của những lời lẽ hào hoa, dân tộc Việt bị xé làm đôi, một cách vô thức đã tự nguyện biến thành hai đội quân đánh thuê cho hai hệ thống chính trị đối nghịch”.
Thực tế chỉ ra rằng, Đảng ta, nhân dân ta luôn mong muốn một không khí hòa bình để xây dựng một cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc nhưng các thế lực thù địch không để chúng ta yên. Chúng thường xuyên dùng nhiều thủ đoạn để chống phá. Vì thế, đấu tranh chống quan điểm sai trái như một nhiệm vụ tất yếu, chúng ta cần làm và nhất định phải làm thật tốt. Để thực hiện được điều đó, cần nhận rõ các dạng quan điểm sai trái để có những đối sách phù hợp. Yêu cầu chung nhất của việc đấu tranh chống quan điểm tư tưởng sai trái chính là làm tốt công tác tư tưởng trong Đảng và toàn dân bằng cách tuyên truyền, tổ chức, giáo dục hướng tới sự thống nhất tư tưởng và thống nhất hành động trong toàn xã hội.
84 năm qua, Đảng ta luôn khẳng định công tác đấu tranh chống quan điểm sai trái trực tiếp phục vụ cho việc lãnh đạo thực hiện những mục tiêu cao cả của sự nghiệp cách mạng. Đây là nhiệm vụ đặc biệt, cần có sự phối hợp đồng bộ, chỉ đạo chặt chẽ, huy động năng lực và trí tuệ của đội ngũ cán bộ trong toàn hệ thống chính trị nhằm giải quyết những vấn đề nảy sinh trong nhận thức tình cảm, tư tưởng của nhân dân.
Đấu tranh chống các quan điểm tư tưởng sai trái thù địch cũng chính là sự khẳng định lập trường của Đảng và Nhà nước ta trước những biến động phức tạp trên thế giới và trong nước, từ đó củng cố nhận thức chính trị, giữ vững thế trận lòng dân, đưa sự nghiệp cách mạng tới thắng lợi hoàn toàn. Cùng với đó là phối hợp làm tốt công tác vận động quần chúng tăng cường và nâng cao hiệu quả đầu tư, thực hiện tốt phong trào Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới, các tổ chức CCB tích cực tham gia xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống nhân dân, qua đó củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và chế độ, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, bồi đắp sự đồng thuận xã hội trong cộng đồng dân tộc, củng cố và tăng cường thế trận lòng dân vững chắc. Góp phần bồi dưỡng nâng cao bản lĩnh chính trị cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân, tăng cường sức đề kháng và khả năng miễn dịch, làm thất bại mọi âm mưu “diễn biến hòa bình”, “phi chính trị hóa quân đội”, của các thế lực thù địch.
TNCScroll