Đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng, chống tội phạm và ma túy

   
Cập nhật: 06/08/2017 10:13
Xem lịch sử tin bài


Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đầu tư Chương trình mục tiêu đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy, phòng, chống tội phạm và ma túy giai đoạn 2016 – 2020 tại Quyết định số 1067/QĐ-TTg ngày 19/07/2017.
Mục tiêu tổng quát của Chương trình là đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy, phòng, chống tội phạm và ma túy. Giữ vững kỷ cương pháp luật, nâng cao ý thức tuân thủ, tôn trọng pháp luật của các cấp, các ngành và ý thức tự giác, chủ động phòng, chống các loại tội phạm và ma túy, vi phạm an toàn cháy, nổ, vi phạm trật tự an toàn giao thông.
Scroll