Cựu chiến binh các tỉnh miền Trung Gương mẫu, tích cực vận động đồng bào công giáo không để các phần tử xấu lợi dụng, mua chuộc gây mất trật tự xã hội

   
Cập nhật: 28/03/2017 03:36
Xem lịch sử tin bài

Cựu chiến binh các tỉnh miền Trung Gương mẫu, tích cực vận động đồng bào công giáo
không để các phần tử xấu lợi dụng, mua chuộc gây mất trật tự xã hội
Đồng chí Trung tướng Nguyễn Song Phi, Phó chủ tịch Hội CCB Việt Nam chủ trì  
Trung ương Hội CCB Việt Nam vừa kiểm tra kết quả hoạt động của Hội CCB các tỉnh miền Trung về công tác dân vận vùng đồng bào công giáo, góp phần ổn định tình hình ở các tỉnh miền Trung. Đồng chí Trung tướng Nguyễn Song Phi, Phó chủ tịch Hội CCB Việt Nam chủ trì.
Ban Tuyên giáo thuộc Trung ương Hội CCB Việt Nam đã báo cáo tình hình và những kết quả chính của CCB 5 tỉnh miền Trung trong những tháng gần đây vận động đồng bào công giáo cảnh giác không để những phần tử cơ hội lợi dụng sự kiện Formosa xả thải ra biển miền Trung, để kích động nhân dân, nhất là một bộ phận giáo dân tụ tập đông người, có những đòi hỏi, hành động đi ngược lại đường lối, chủ trương chính sách pháp luật của Nhà nước, gây bất bình trong dư luận và quần chúng nhân dân, làm ảnh hưởng đến đời sống, an ninh, trật tự xã hội và gây chia rẽ khối đoàn kết trong nhân dân.
Kết quả nổi bật của CCB các tỉnh miền Trung là đã phát huy bản lĩnh chính trị, vững vàng, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, pháp luật Nhà nước; phối hợp với các tổ chức đoàn thể chính trị của địa phương tham gia vận động nhân dân vùng đồng bào công giáo nhận rõ âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch đã lợi dụng việc Formosa xả thải ra biển miền Trung để gây rối, chống phá chế độ. Hầu hết Hội viên Hội CCB các tỉnh miền Trung đều không tham gia các hoạt động chống đối, tụ tập đông người gây mất trật tự xã hội.
Sau khi nghe các cơ quan báo cáo, Trung tướng Nguyễn Song Phi yêu cầu Hội CCB cả nước nói chung, các tỉnh miền Trung nói riêng tiếp tục rút kinh nghiệm, tổng kết thành những bài học về công tác vận động đồng bào công giáo “sống tốt đời, đẹp đạo” góp phần xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tin, ảnh: Hoàng Nguyễn

 
Scroll