Chính phủ đã nghe báo cáo, thảo luận, cho ý kiến đối với 5 dự án luật là: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật dạy nghề; Luật kinh doanh bất động sản (sửa đổi); Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hàng không dân dụng Việt Nam; Luật Nhà ở (sửa đổi).

Nội dung sửa đổi, bổ sung của Dự thảo Luật Dạy nghề tập trung chủ yếu vào 03 nhóm vấn đề là sửa đổi, bổ sung để đáp ứng yêu cầu đổi mới dạy nghề theo Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI); vấn đề được sửa đổi, bổ sung để giải quyết những bất cập của Luật hiện hành và nhóm vấn đề được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với các luật khác.

Chính phủ cho rằng việc xây dựng dự án Luật Kinh doanh bất động sản thay thế cho Luật Kinh doanh bất động sản hiện hành phải điều chỉnh toàn diện các vấn đề liên quan đến kinh doanh bất động sản, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, tránh chồng chéo, mâu thuẫn giữa Luật Kinh doanh bất động sản với các đạo luật khác có liên quan như Bộ Luật Dân sự, Luật Nhà ở, Luật Đầu tư,...

Thảo luận về dự án Luật Bảo hiểm xã hội, các thành viên Chính phủ tập đã trung đóng góp ý kiến vào những vấn đền còn có ý kiến khác nhau liên quan đến đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội; điều kiện về tuổi đời hưởng hương hưu; tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc; bảo hiểm xã hội một lần;...

Các thành viên Chính phủ đã khẳng định sự cần thiết phải xây dựng Dự án Luật Hàng không dân dụng Việt Nam, đồng thời cho rằng Dự án Luật phải đảm bảo các yêu cầu như: đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế bền vững, khuyến khích phát triển kinh tế nói chung và ngành giao thông vận tải, ngành hàng không dân dụng nói riêng phù hợp với tình hình kinh tế hiện nay và những năm tới.

Đối với dự án Luật Nhà ở, Bộ Xây dựng đã nêu lên 5 quan điểm xây dựng dự án Luật này, trong đó quan điểm đầu tiên được nhấn mạnh là phải thể chế quan điểm, chủ trương của Đảng về phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa trong lĩnh vực phát triển nhà ở, tạo môi trường thuận lợi để phát triển nhà ở theo cơ chế thị trường, nhằm đáp ứng nhu cầu về nhà ở của người dân và có khả năng thanh toán theo cơ chế thị trường.

TH