Cần quan tâm phát triển hội viên (06/10/2011)

   
Cập nhật: 06/10/2011 12:00
Xem lịch sử tin bài

Tổ chức hội cơ sở là để tập hợp các CCB lại, có tổ chức, có sự lãnh đạo, nhằm phát huy tinh thần người lính chiến và bản chất “Bộ đội Cụ Hồ”, nêu cao trách nhiệm và làm tròn nhiệm vụ người CCB trên trận tuyến mới, góp phần vào việc hoàn thành nhiệm vụ kinh tế, xã hội của địa phương.

Nhiều tổ chức cơ sở đã làm tốt công tác phát triển hội viên đạt, vượt chỉ tiêu hàng năm, tổ chức sinh hoạt đều và hoạt động tích cực. Nhưng cũng còn có những cơ sở chậm chạp, được chăng hay chớ trong phát triển hội viên, nhiều năm không đạt chỉ tiêu. Tại sao? Một mặt do thiếu trách nhiệm, vận động thiếu thuyết phục, mặt khác còn hẹp hòi, thành kiến cá tính, quá cầu toàn. Có những CCB tự giác làm đơn xin vào hội, nhưng không được xem xét thấu lý đạt tình, thậm chí không được chấp nhận. Do đó, có cơ sở còn nhiều CCB chưa được kết nạp vào Hội. Qua tình hình nêu trên, mong các cấp Hội vì sự phát triển của Hội và nguyện vọng, quyền lợi của CCB, cần quan tâm, nhắc nhở, kiểm tra việc phát triển hội viên, bảo đảm công bằng, vô tư, tích cực vận động và kết nạp nhiều hội viên vào tổ chức sinh hoạt Hội.

NGUYỄN HỮU HẠNH

Scroll