Bộ Thông tin – TT: Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng An ninh cho cán bộ, phóng viên, biên tập viên năm 2018

   
Cập nhật: 01/10/2018 10:38
Xem lịch sử tin bài

Trong 3 ngày (26 đến 28 – 9), tại thành phố Nha Trang (Khánh Hòa), Bộ Thông tin và Truyền thông (Bộ TT - TT), phối hợp với Cơ quan Thường trực Hội đồng Giáo dục quốc phòng, an ninh Trung ương tổ chức Hội nghị tập huấn bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng An ninh cho các cán bộ, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo, đài Trung ương, địa phương và báo ngành năm 2018, TS. Phan Tâm, Thứ trưởng BTT-TT tới dự và chủ trì hội nghị.

Bộ Thông tin – TT: 
Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng An ninh cho cán bộ, phóng viên, biên tập viên năm 2018
Tại hội nghị, nhiều chuyên đề quan trọng được trình bầy và thảo luận như: “Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, tư tưởng trong tình hình mới”, Chuyên đề "Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới”, Chuyên đề “Phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam”, Chuyên đề “Không gian mạng và những vấn đề an ninh không gian mạng quốc gia”…

Phát biểu khai mạc hội nghị, TS. Phan Tâm, Thứ trưởng Bộ TT-TT nhấn mạnh: “Thời gian qua, các thế lực thù địch luôn tìm cách tuyên truyền chống phá cách mạng Việt Nam thông qua việc lợi dụng báo chí Việt Nam đặc biệt là thông tin trên Internet, coi đây là phương tiện quan trọng để thực hiện “diễn biến hòa bình”. Thông qua việc xây dựng các Website, blog, các diễn đàn xã hội trên mạng có nội dung xấu về chính trị để truyền tải nhiều thông tin kích động, xuyên tạc tình hình chính trị, kinh tế, xã hội ở trong nước, tuyên truyền bôi nhọ các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; khuyến khích nhiều người lên mạng để “trao đổi”, “thu nhận” thông tin; dùng báo mạng làm “nóng” các vấn đề của đất nước; đổi trắng thay đen, tạo bức xúc, nghi ngờ, bất bình trong công chúng, kích động gây rối, bạo loạn lật đổ. Công tác giáo dục quốc phòng, an ninh có vị trí hết sức quan trọng trong sự nghiệp xây dựng nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân trong thời kỳ mới của cách mạng nước ta. Vì vậy, ngày 03/5/2007 Bộ Chính trị (khóa X đã ban hành Chỉ thị số 12-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục quốc phòng, an ninh trong tình hình mới; ngày 19/6/2013 Quốc hội thông qua Luật giáo dục quốc phòng và an ninh…”. Đồng thời đồng chí thứ trưởng khẳng định: “Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn mong đợi những người làm báo cả nước tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của nền báo chí cách mạng Việt Nam; không ngừng học tập, tu dưỡng, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ, chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp; đề cao trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ công dân, vượt qua khó khăn, khắc phục hạn chế, khuyết điểm để thông tin tuyên truyền một cách toàn diện, sâu sắc, trung thực, kịp thời công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Tôi mong muốn sau Hội nghị này các đồng chí kịp thời đưa nội dung được tập huấn vào quá trình tác nghiệp của mình. Và các đồng chí giành nhiều tâm sức hơn vào việc tuyên truyền đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, an ninh; làm cho công tác giáo dục quốc phòng, an ninh của Đảng, Nhà nước ta ngày càng hiệu quả, thiết thực; xứng đáng với vị trí của nó trong đời sống chính trị của toàn xã hội”.
Công Thi

Scroll